Search equation

Please enter the reactant or product to start the search

Note: Separate each reactant with a single space, e.g.: H2 O2

AlCl3 + NaOH → NaCl + NaAl(OH)4 | Equation Balance

AlCl3 | Nhôm clorua | + NaOH | natri hidroxit | chất rắn = NaCl | Natri Clorua | Chất rắn + NaAl(OH)4 | Sodium tetrahydroxyaluminate | chất rắn, Condition


Detailed information about the equation

Reaction conditions when applied AlCl3 + NaOH

 • Catalyst: not available
 • Temperature: normal
 • Pressure: normal
 • Other conditions: not available

Reaction process AlCl3 + NaOH

Process: updating...

Note: not available

The result of the reaction AlCl3 + NaOH

The phenomenon: updating...

Detailed information on the reactants

Information about AlCl3 (aluminium chloride)

 • Atomic weight: 133.3405
 • Color: đang cập nhật
 • Status: đang cập nhật
AlCl3-Nhom+clorua-20

Nhôm clorua là một hợp chất hóa học có công thức hóa học là AlCl3. Khi bị nhiễm sắt clorua , nó thường hiển thị màu vàng so với hợp chất tinh khiết màu trắng. Nó được sử dụng trong các ứng dụng hóa học khác nhau như một bazơ Lewis, với nhôm triclorua khan là axit Lewis được sử dụng phổ biến nhất. Nó...

Information about NaOH (sodium hydroxide)

 • Atomic weight: 39.99711 ± 0.00037
 • Color: Tinh thể màu trắng
 • Status: chất rắn
NaOH-natri+hidroxit-156

Detailed information about the products of the reaction

Information about NaCl (sodium chloride)

 • Atomic weight: 58.4428
 • Color: kết tinh màu trắng hay không màu
 • Status: Chất rắn
NaCl-Natri+Clorua-150

Information about NaAl(OH)4

 • Atomic weight: 118.0007
 • Color: màu trắng (đôi khi ánh vàng nhạt), ưa ẩm
 • Status: chất rắn
NaAl(OH)4-Sodium+tetrahydroxyaluminate-1610

Total rating:

Rating: / 5 star

Interesting facts about chemistry you may not know

Interesting facts about hydrogen - the lightest element in the periodic table.

Hydrogen is the first element in the periodic system table. Hydrogen is known to be the lightest of all, the most abundant in the Universe, the essential element for life

View more

Interesting facts about helium

Helium is the first rare gas element in the periodic system table. In the Universe, it ranks second in abundance after elemental hydrogen.

View more

Interesting facts about lithium

Lithium is the alkali metal element, located in the third cell in the periodic table system. Lithium is the lightest of all solid metals and can cut a knife.

View more

Interesting Facts About Beryllium

Beryllium is the lightest alkaline earth metal. Beryllium is found in precious stones such as emeralds and aquamarine. Beryllium and its compounds are both carcinogenic.

View more

Interesting Facts About Carbon

Carbon is the non-metallic element in the sixth cell in the periodic system table. Carbon is one of the most important elements in all life, it is also known as the back.

View more

Sponsor

Breaking News

Interesting Information Only Few People Knows